Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Postopki osebnih stečajev

Osebni stečaj je postopek v katerem fizična oseba (tudi samostojni podjetnik) zaradi previsokih dolgov, le-te poskuša poplačati s svojim premoženjem, hkrati pa za del dolgov celo doseže njihov odpust.

POGOJ za uspešen osebni stečaj predlagatelja je:

  • 1. PREZADOLŽENOST (vrednost celotnega premoženja predlagatelja je manjša od vsote njegovih obveznosti.)
  • 2. NELIKVIDNOST
1. pri dolžniku, ki je podjetnik / zasebnik:

  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
  • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
  • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi,
2. pri dolžniku, nad katerim je tekel postopek prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, ki je bil končan s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, če za več kot dva meseca zamuja:

  • s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave ali
  • s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, ali
3. pri dolžniku, ki je potrošnik:

  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali
  • če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.

Cilj osebnega stečaja je, da se predlagatelj (prezadolžena oseba) postavi na noge in poskusi zaživeti brez dolgov.

Na kakšen način se predlaga postopek osebnega stečaja:

Postopek osebnega stečaja se začne, ko dolžnik (predlagatelj) na pristojno okrožno sodišče vloži predlog za začetek osebnega stečaja. Poleg predloga za osebni stečaj je potrebno priložiti tudi Poročilo o stanju premoženja in Izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. Navedeno izjavo je potrebno predhodno tudi overiti pri notarju / upravni enoti. Pri slednjem mora predložiti stanje celotnega premoženja, vendar ločeno osebno premoženje in tisto iz poslovnih knjig. Prav tako je potrebno predložiti podatke o vseh TRR ter o vseh prejemkih dolžnika (plače, pokojnine, ipd.).

PRAVNA PODLAGA: Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

SPLETNA POVEZAVA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735

KLJUČNE BESEDE: osebni stečaj, poročilo o stanju premoženja, izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti, prezadolženost, nelikvidnost, ZFPPIPP