Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Prekrškovno pravo

Prometni prekrški

Odvzem vozniškega dovoljenja

Vam je bilo zaradi storjenega prekrška odvzeto vozniško dovoljenje ali pa Vam je bilo vozniško dovoljenje s sklepom sodišča začasno odvzeto?

Vsakdo si zasluži drugo priložnost!

V primerih, ko oseba (kršitelj) stori prekršek za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko kršitelj do pravnomočnosti postopka o prekršku predlaga vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Pristojno sodišče vam v primeru storitve prekrška začasno odvzame vozniško dovoljenje, v primeru storitve prekrška za katerega se po zakonu izreče 18 (oziroma 7 voznik začetnik) kazenskih točk pa sledi TAKOJŠEN odvzem vozniškega dovoljenja.


Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Kako postopati:

 • Reagirajte hitro in strokovno oz. poiščite pravno pomoč, saj je namen postopka, da se kršitelje v čim krajšem času izloči iz cestnega prometa.
 • Pišite na naslov info@lexibor.si ali pokličite na mob. št.: 040 / 832 – 660, kjer boste brezplačno pridobili vse potrebne informacije.
 • V čim krajšem času se pri pristojnih in pooblaščenih zdravstvenih ustanovah naročite na kontrolni zdravstveni pregled (poleg sklepa o začasnem odvzemu voz. dovoljenja boste s strani pristojnega sodišča prejeli še seznam pooblaščenih zdravstvenih ustanov, kjer se lahko prijavite na kontrolni pregled).
 • Na prejeti sklep navedite datum prejema le-tega. Prav tako nam sporočite datum zdravstvenega pregleda ter nam skupaj z vašo telefonsko številko vse posredujte na naslov info@lexibor.si .
 • Lahko pa se tudi osebno, z vsemi zgoraj navedenimi dokumenti, zglasite v naših poslovnih prostorih, kjer vas oskrbimo z vsemi, vam, potrebnimi informacijami.

DODATNA PONUDBA:

Poleg sestave predloga oz. pomoči pri sestavi predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ter strokovnega svetovanja skozi celoten potek postopka o prekršku, Vam z veseljem lahko ponudimo tudi:

 • svetovanje v zvezi s postopkom pred sodiščem (način in vsebina zagovora, potek postopka, rok oddaje, itd..)
 • svetovanje v zvezi s sestavo predloga za nadomestitev plačila globe z deli v splošno javno korist (v primerih, ko ste finančno oz. socialno ogroženi ali nimate zadosti finančnih sredstev za plačilo globe ter posledično ne morete plačati globe);
 • svetovanje v zvezi s sestavo predloga za oprostitev plačila sodne takse (v kolikor takse, zaradi slabega finančnega oz. gmotnega stanja ne morete plačati);

V primeru pozitivne odločitve pristojnega sodišča (ugoditve predloga za vračilo začasno odvzetega vozniškega dovoljenja) pridobite vozniško dovoljenje nazaj, kar ima za posledico dejstvo, da lahko uporabljate vozilo tudi v času, ko zoper Vas teče postopek o prekršku.

ZAVEDAJTE SE, da v primeru vaše neaktivnosti ali nestrokovnosti v tovrstnih postopkih, lahko ostanete brez vozniškega dovoljenja, kar Vam bo precej otežilo vaše življenje!! Zato nemudoma poiščite našo pomoč tako, da nam pišete na elektronski naslov info@lexibor.si , nas pokličite na mob. št. 040 / 832 – 660 ali pa se osebno zglasite v naših poslovnih prostorih.


Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Vam je kot storilcu prekrška, s katerim ste dosegli oz. presegli zadostno število kazenskih točk, izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Ali ste v zadnjih dveh letih storili več prekrškov za katere Vam je bilo z različnimi pravnomočnimi sodnimi odločbami izrečenih skupno 18 ali več kazenskih točk ter Vam zaradi le-teh grozi odvzem vozniškega dovoljenja?


Zaradi kratkega roka v katerem je potrebno izpeljati postopek (15 dni), nas kar najhitreje pokličite, saj v kolikor v tem roku ne boste vložili ustreznega predloga, z ustreznimi prilogami, Vam bo vozniško dovoljenje prenehalo.

Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja se izreče kadar voznik v dveh letih doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja velja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Ključne besede: prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, izguba vozniškega dovoljenja, odvzem vozniškega dovoljenja


Predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Kako postopati:

 • Reagirajte HITRO, saj je rok za izpeljavo postopka zelo kratek (15 dni !).
 • Pišite na naslov info@lexibor.si ali pokličite na mob. št.: 040 / 832 – 660, kjer boste brezplačno pridobili vse potrebne informacije.
 • V čim krajšem času se pri pristojnih in pooblaščenih zdravstvenih ustanovah naročite na kontrolni zdravstveni pregled (poleg sklepa o začasnem odvzemu voz. dovoljenja boste s strani pristojnega sodišča prejeli še seznam pooblaščenih zdravstvenih ustanov, kjer se lahko prijavite na kontrolni pregled).
 • Na prejeti sklep navedite datum prejema le-tega. Prav tako nam sporočite datum zdravstvenega pregleda ter nam skupaj z vašo telefonsko številko vse posredujte na naslov info@lexibor.si .
 • Lahko pa se tudi osebno, z vsemi zgoraj navedenimi dokumenti, zglasite v naših poslovnih prostorih, kjer vas oskrbimo z vsemi, vam, potrebnimi informacijami.
 • Po vložitvi predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče na podlagi navedenega (vseh okoliščin) v predlogu presodi in odloči. V kolikor je predlogu ugodeno, vam sodišče izda sklep , s katerim Vam je določena tako preizkusna doba (od 6 do 24 mesecev) kot tudi naloge, ki jih morate opraviti (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, tečaj varne vožnje ali zdravljenje v instituciji). Naloge so odvisne od vrste prekrška.
 • V kolikor v preizkusni dobi ne storite hujšega prekrška, se vam po izteku določene preizkusne dobe iz evidence izbrišejo vse kazenske točke.

DODATNA PONUDBA:

Poleg sestave predloga oz. pomoči pri sestavi predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ter strokovnega svetovanja skozi celoten potek postopka o prekršku, Vam z veseljem lahko ponudimo tudi:

 • svetovanje v zvezi s postopkom pred sodiščem (način in vsebina zagovora, potek postopka, rok oddaje, itd..)
 • svetovanje v zvezi s sestavo predloga za nadomestitev plačila globe z deli v splošno javno korist (v primerih, ko ste finančno oz. socialno ogroženi ali nimate zadosti finančnih sredstev za plačilo globe ter posledično ne morete plačati globe);
 • svetovanje v zvezi s sestavo predloga za oprostitev plačila sodne takse (v kolikor takse, zaradi slabega finančnega oz. gmotnega stanja ne morete plačati);

POZOR: vsi kršitelji, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in ne bodo pravočasno in pravilno vložili predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja bodo morali V CELOTI ponovno opravljati postopek usposabljanja za vozniški izpit.

V kolikor Vam je sodišče izdalo Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, Vam lahko pomagamo pri izpeljavi postopka pred sodiščem, da se Vam vozniško dovoljenje ne odvzame oz. se njegovo prenehanje odloži.

Postopek:
 • v zakonskem roku je potrebno vložiti predlog za odlog izvršitve odvzema veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • sodišče nato presoja navedbe v predlogu in odloči na podlagi vseh okoliščin, ki so podane. Če je predlogu ugodeno, vam sodišče izda sklep (primer takšnega sklepa si lahko pogledate tukaj), v katerem je določena preizkusna doba, (od 6 do 24 mesecev), in naloge ki jih morate opraviti (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, tečaj varne vožnje ali zdravljenje v instituciji – odvisno od storitve prekrška / prekrškov),
 • če v preizkusni dobi ne naredite hujšega prekrška, se vam po izteku te dobe iz evidence izbrišejo vse kazenske točke.

Zahteve za sodno varstvo / Ugovori zoper plačilni nalog


Ste prejeli plačilni nalog, vendar menite, da ste bili kaznovani neupravičeno?

Skorajda ni osebe, ki ne bi v preteklosti že prejela odločbo oz. PLAČILNI NALOG prekrškovnega organa. To se Vam lahko zgodi bodisi zaradi napačnega parkiranja, prekoračenje dovoljene hitrosti na cesti, napačnega prečkanja ceste, itd...

V večini primerov je najboljše, da kazen poravnate v 8. oz. 16. dneh, saj tako plačate zgolj polovico kazni. Vendar pa lahko v primeru, ko menimo, da prekršek ni bil storjen ali pa Vas je prekrškovni organ kaznoval neupravičeno, zoper izdani plačilni nalog ugovarjamo.

OPOZORILO: v primeru vložitve ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO, izgubite možnost plačila polovične kazni, saj v kolikor je zahteva za sodno varstvo neuspešna, zamudite prostovoljni rok za plačilo kazni (8 oz. 16 dni). Posledično Vam svetujemo, da zahtevo za sodno varstvo vlagate le v primerih, ko ste prepričani o neupravičenosti izdanega plačilnega naloga.


Kaj sploh je PLAČILNI NALOG prekrškovnega organa!

Pri plačilnem nalogu prekrškovnega organa govorimo o poenostavljenem aktu, ki ga pooblaščena uradna oseba izda in vroči kršitelju v hitrem postopku, na kraju storitve prekrška, kadar prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, v posebnih primerih pa tudi ko prekršek ugotovi le na podlagi zbranih obvestil in dokazov (posebni primeri obsegajo kršitve s področja javnega reda in miru, varnosti cestnega prometa, kršitvah predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, vstopa in zapustitve države ter bivanja in prebivanja tujcev, nadzora državne meje in javnih zbiranj).

Plačilni nalog velja kot pisna odločba o prekršku in zato vsebuje določene osebne podatke kršitelja, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe, številko računa za plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.


Kdaj vložiti zahtevo za sodno varstvo?

Zahteva za sodno varstvo pride v poštev, če je prekrškovni organ prekršek neposredno osebno zaznal ali ga ugotovil z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Možna je tudi v drugih primerih, a le ob pogoju, da prekrškovni organ kršitelju na kraju prekrška omogoči, da se ta neposredno po storjenem prekršku o prekršku osebno izjavi.


Kdaj vložiti ugovor zoper plačilni nalog?

Ugovor zoper plačilni nalog bo prišel v poštev, če je prekrškovni organ prekršek ugotovil na podlagi zbranih obvestil in dokazov in pa v primeru kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu.

Ključne besede: vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, prenehanje vozniškega dovoljenja, odvzem izpita, plačilni nalog, zahteva za sodno varstvo